Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób działania strony internetowej massageroom.pl Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez massageroom.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Nie oferujemy innych usług niż masaże,osoba korzystająca z usługi  musi mieć skonczone 18 lat.

§ 1 Definicje

1. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa będą świadczone usługi drogą elektroniczną.

2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin strony internetowej.

3. Strona internetowa – oznacza stronę internetową umożliwiającą dokonywanie Rezerwacji przez Użytkownika oraz świadczenie usług udostępnianych przez stronę massageroom.pl.

4. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub stronie massageroom.pl przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 Postanowienia ogólne, korzystanie ze Strony internetowej

1. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych w Stronie internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do właściciela strony massageroom.pl, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą właściciela Strony internetowej.

2. Właściciel strony tantraspa.pl dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Strony internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony internetowej to: przeglądarka internetowa internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Strona internetowa stosuje mechanizm plików „cookies”, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Użytkownika ze Strony internetowej w celu: utrzymania sesji, dostosowania i optymalizacji Strony internetowej do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności podstron, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania. Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

4. W celu dokonania rezerwacji w Stronie internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, konieczne jest podanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także imienia.

§ 3 Rezerwacje

1. W celu dokonania rezerwacji w Stronie internetowej Użytkownik nie musi dokonywać rejestracji konta.

2. W trakcie dokonywania rezerwacji Użytkownik musi wyrazić akceptację niniejszego regulaminu, a tym samym wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego wykonania usługi przez właściciela Strony internetowej. W takim przypadku właściciel Strony internetowej wyraźnie informuje o celu zbierania niewrażliwych danych osobowych, a także o znanych właścicielowi Strony internetowej lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

3. Informacje zawarte w Stronie internetowej nie stanowią oferty właściciela Strony internetowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

4. Użytkownik może dokonywać rezerwacji w Stronie internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. Użytkownik dokonujący rezerwacji za pośrednictwem Strony internetowej, składa zamówienie wybierając usługę, którą jest zainteresowany. Użytkownik po wypełnieniu całości formularza, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza rezerwacji do właściciela Strony internetowej, wybierając przycisk „Wyślij”.

6. Złożenie rezerwacji nie stanowi złożenia właścicielowi Strony internetowej przez Użytkownika zawarcia Umowy kupna / sprzedaży Towarów i usług będących przedmiotem rezerwacji.

7. Po potwierdzeniu złożenia rezerwacji, system przesyła na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail informację o przyjęciu rezerwacji. Informacja o przyjęciu rezerwacji do realizacji jest oświadczeniem o przyjęciu rezerwacji.

§ 4 Płatności

1. Ceny w Stronie internetowej umieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.

2. Użytkownik jest informowany przez właściciela Strony internetowej o ew. zmianie terminu, w jakim jest w stanie zrealizować zarezerwowaną usługę.

3. Płatność za usługę dokonywana jest osobiście przez Użytkownika, przed rozpoczęciem świadczenia usług opisanych na Stronie internetowej.

§ 5 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw w Sklepie Internetowym

1. W sytuacji, gdy Użytkownik lub inna osoba albo podmiot uzna, że treść publikowana na Stronie internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić właściciela Strony internetowej o możliwym naruszeniu, wysyłając informację na adres e-mail podany w dziale „Kontakt”.

2. Właściciel Strony internetowej powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej wskazaną treść.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie internetowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Strony internetowej ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w sytuacji umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami właściciel Strony internetowej ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

3. W przypadku powstania sporu w zakresie zawartej Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być np. Rzecznik Praw Konsumenta lub Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Właściciel Strony internetowej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowego Regulaminu Sklepu Internetowego, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela Strony internetowej.

6. Umowy z właścicielem Strony internetowej zawierane są w języku polskim.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2022 r.